www.lezatka.com

Dokončili sme obchvat Brezna

30.09.2017

Stavebné združenie Brezno 2014, ktoré predstavuje spoločnosť ALPINE Bau CZ a ALPINE SLOVAKIA, dokončilo dlho očakávaný južný obchvat okresného mesta Brezno. Stavba za 20,9 miliónov eur bola zahájená v marci 2015 a do finišu dospela na konci septembra tohto roku.

„Zmyslom úvodnej etapy obchvatu Brezna bolo napraviť stav cesty I/66. Tá prechádzala zastavanými časťami mesta, bola na nej obmedzená rýchlosť a navyše nevyhovovala predpokladanému nárastu dopravnej intenzity. Cieľom bolo vybudovať kapacitnú komunikáciu, ktorá odvedie dopravu mimo centrum mesta a najhustejšie zastavané územie, čím dôjde k výraznému zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie,“ vyjadril sa Ing. Juraj Pojezdál, prokurista ALPINE SLOVAKIA, zastupujúci spoločné združenie.

Nový obchvat bol do prevádzky uvedený 21. septembra 2017, pričom jeho pôvodné dokončenie bolo hneď trikrát z objektívnych dôvodov posunuté. „Zásadnou prekážkou predpokladaného priebehu diela boli nečakane nevhodné geologické pomery, ktoré sme odhalili behom prác na zakladaní stavby a výkopoch svahu.“ upresnil Ing. Tibor Hruška, stavebný technik ALPINE SLOVAKIA.

Hlavnú trasu obchvatu predstavuje dvojpruhová obojsmerná štátna cesta I/66 v celkovej dĺžke 2,54 km, ktorá južným smerom obopla Brezno s celoštátne významnou spojnicou Zvolen – Banská Bystrica – Poprad, ktorá priamo nadväzuje na medzinárodný ťah E77. V rámci stavebných prác vznikli i ďalšie komunikácie, ako je neúplná mimoúrovňová križovatka Brezno-mesto s cestou I/66 a okružná križovatka s cestou II/529. Súčasťou diela sú taktiež provizórne prepojenie obchvatu a cesty III/529, úpravy a preložky ciest a miestnych komunikácií a preložka chodníku.

Netreba zabudnúť ani na stavbu piatich mostných objektov, z ktorých dva vyrástli na hlavnej trase obchvatu. „Ide o most nad železničnou traťou a riekou Hron a tiež o most nad železničnou vlečkou a potokom. Realizované dielo doplňuje lávka pre peších a dva mosty nad potokom Lazná. Nová komunikácia vyžadovala vybudovanie 342 metrov operných múrov, 650 metrov zárubných múrov, 817 metrov protihlukových stien, úpravy potokov v dĺžke cez 100 metrov a realizáciu cestnej kanalizácie v dĺžke 2,74 kilometrov, ktorej súčasťou budú 4 odlučovače ropných látok,“ doplnil Tibor Hruška.

≪ späť na aktuality