Imprint

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:13112/B
Dátum zápisu: 07.decembra 1994
Obchodné meno: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Bratislava, Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
Identifikačné číslo: 34 112 103
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Podrobnosti nájdete na: www.orsr.sk

Poznámka o zodpovednosti

Napriek dôkladnej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých prepojení. Za obsah prepojených stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

V prípade otázok, želaní a návrhov sa prosím obráťte na marketing@alpine.cz

Kontaktní partneri

Ak máte dojem, že obsah na našej webovej stránke porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, alebo ak máte otázku o našej internetovej prezentácii právnej povahy, zašlite nám e-mail o porušení priemyselných práv na e-mailovú adresu marketing@alpine.cz, alebo na našu korešpondenčnú adresu: ALPINE Bau CZ a.s., AZ TOWER, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Česká republika.

Copyright

Dizajn webovej stránky, akýkoľvek text, všetky grafické prvky, akýkoľvek výber z nich resp. ich usporiadanie: Copyright © 2009 ALPINE Bau GmbH, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Kopírovanie alebo reprodukcia (vrátane vytlačenia na papier) celej webovej stránky resp. jej častí je povolená len na súkromné účely. Akékoľvek iné použitie materiálov resp. informácií dostupných na tejto webovej stránke – vrátane reprodukcií, ďalšieho rozširovania, zmien a zverejnenia na iný ako hore uvedený účel – je zakázaný, ak k tomu spoločnosť ALPINE Bau GmbH vopred neudelí súhlas písomnou alebo elektronickou formou.

Ochranné známky a značky

ALPINE a ďalšie pojmy alebo znaky označené ako ochranné známky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti ALPINE Bau GmbH alebo niektorej z jej pridružených spoločností (ďalej označované ako ALPINE) v Európskej únii alebo iných právnych systémoch. Logá, hlavičky stránok, resp. navigačné panely, grafické prvky, ikony tlačidiel a označenia služieb sú ochranné známky alebo značky spoločnosti ALPINE. Tieto ochranné známky alebo značky sa nesmú dávať do súvislosti s konkrétnym produktom alebo službou, ktorá nepochádza od spoločnosti ALPINE, nesmú sa používať žiadnym takým spôsobom, ktorý by mohol pomýliť zákazníkov spoločnosti ALPINE tak, že by poškodil alebo zdiskreditoval spoločnosť ALPINE. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nepatria spoločnosti ALPINE a vyskytujú sa na tejto webovej stránke, sú vlastníctvom príslušných držiteľov práv, ktorí môžu byť podľa okolností spojení so spoločnosťou ALPINE, byť k nej pridružení alebo ich spoločnosť ALPINE môže sponzorovať.