dandelion-1737324_1280

Trvalý rozvoj

Zásady, ktoré platia a dodržiavajú sa v našej spoločnosti sú začlenené do integrovaného systému riadenia akosti, certifikovaného podľa noriem OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001. Tento systém dodržiavame a neustále rozvíjame.

Kvalita

Úspech našej spoločnosti podmieňuje kvalifikovaná, odborná a predovšetkým kvalitná práca, vykonaná v požadovanom čase a orientovaná na zákazníka pri dosiahnutí optimálnej hodnoty nákladov.

Životné prostredie a jeho ochrana

Spoločnosť zabezpečuje prístup ku všetkým informáciám o aspektoch životného prostredia. Informuje o dôsledkoch vplyvu činnosti spoločnosti na životné prostredie, vedie dialóg so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy a so záujmovými skupinami, vrátane certifikačného orgánu. Dodržiava právne predpisy, stanovuje konkrétne právomoci a zodpovednosti za ochranu životného prostredia.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obaloch spoločnosť zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré uvádza na trh na území Slovenskej republiky prostredníctvom zberovej spoločnosti. V rámci zabezpečovania zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sú v prevádzkach spoločnosti všetky odpady triedené.

Vytváranie materiálnych, personálnych, technických a finančných podmienok smeruje k zlepšovaniu ekologického profilu spoločnosti.
Dôraz sa kladie na znižovanie odpadov, emisií do ovzdušia a spotreby energií v súlade s úrovňou technického poznania. Cieľom vzdelávania zamestnancov je zvyšovať poznatky zamestnancov o dopadoch ich práce na životné prostredie a o možnostiach ochrany životného prostredia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou politiky spoločnosti je dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na našich pracoviskách, a to nie len zo strany vlastných zamestnancov, ale i pracovných partnerov.

Znižovanie výskytu núdzových situácií a pracovných úrazov, znižovanie pracovnej neschopnosti zlepšovaním ochrany zdravia na základe poznatkov z pracovného lekárstva. Analýza bezpečnostných rizík v rámci prípravných prác na každom stavenisku, preškolenie o bezpečnostných opatreniach a poskytnutie ochranného vybavenia. Dôsledná evidencia úrazov, havárií a vzniknutých nehôd, ich prešetrenie a stanovenie zodpovednosti.

Kontakt

petra.fedorcikova@alpine.cz

Politika podniku

Politika podniku

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008