BanskaBystrica_kanal_header2_720x180

Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd II. etapa

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Doba výstavby: 07/2006 – 12/2009
Miesto výstavby: Banskobystrický kraj, mesto Banská Bystrica a priliehajúce obce Badín, Malachov, Tajov, Nemce, Selce a Kynceľová
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: Združenie: ALPINE 30, Členovia združenia: ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o., ALPINE Mayreder Bau GmbH, COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.

Technický popis

V prevažnej miere sa jedná o rekonštrukciu kanalizačnej siete z kapacitných a technických dôvodov počas prevádzky. V priľahlých obciach sa jednalo o vybudovanie jednotnej stokovej siete.

Účelom riešenia je zlepšenie odvedenia odpadových vôd, likvidácia nelegálnych recipientov a vzhľadom na rozvoj infraštruktúry zvýšenie kapacity a priepustnosti verejnej kanalizácie a následný odvod odpadových vôd do centrálnej ČOV.

≪ späť na Referencie