slovenska_lupca

Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV

Objednávateľ: FERRMONT, spol. s r.o.
Doba výstavby: 08/2012 – 05/2014
Miesto výstavby: Obec Slovenská Ľupča
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Popis stavby

Predmetom diela bola realizácia splaškovej kanalizácie obce, vrátane domových kanalizačních prípojok, výtlačných potrubí a čerpacích staníc, ako i zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd obce – vybudovaná nová ČOV.

≪ späť na Referencie